Strona główna>> Dokumenty strategiczne jednostki samorządu terytorialnego

Dokumenty strategiczne jednostki samorządu terytorialnego

Dokumenty o charakterze strategicznym istotne dla rozwoju sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

- Strategia Poltyki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Czytaj więcej >>>

Strategia Rozwoju Miasta Częstochowa 2025 Załącznik do Uchwały Nr 520/XLV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 sierpnia 2009

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Częstochowy 2014-2020

Dokumenty strategiczne dla Zabrza

- Strategia  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  dla  Miasta  Zabrze  na  lata  2010-2020

- Strategia Rozwoju Miasta Zabrze 2008-2020

Dokumenty Strategiczne dla Bielska-Białej

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2014-2020

- Strategia Rozwoju Bielska-Białej do 2020 r.

- Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020