Strona główna>> Aktualności>>Pozytywna ocena walidacyjna produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna"

Pozytywna ocena walidacyjna produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna"

Autor:admin admin

17 grudnia 2014 r. Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Śląskiego wydała pozytywną ocenę walidacyjną produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

 

W ramach Posiedzenia RST miała miejsce prezentacja produktu finalnego przez beneficjenta, a także przedstawienie oceny przez eksperta oraz dyskusja. W efekcie produkt został pozytywnie zwalidowany pod kątem innowacyjności, trafności, skuteczności i użyteczności. Regionalna Sieć Tematyczna rozstrzygnęła, iż powinien on zostać rozpowszechniony i włączony do głównego nurtu polityki.

 

W związku z zakończeniem prac nad innowacją i uzyskaniem pozytywnej oceny walidacyjnej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wraz z Partnerem przystępuje do działań upowszechniających w zakresie wynikającym z wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją produktu finalnego oraz wizyty na stronie internetowej projektu: pi.rops-katowice.pl

 

Załączniki: