Strona główna>> Aktualności>>Rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków w ramach akredytacji OWES

Rozpoczęcie pierwszego naboru wniosków w ramach akredytacji OWES

Autor:admin admin

Rusza nabór wniosków w ramach systemu akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W oparciu o:

  • uchwałę nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (M.P. 2014 poz. 811) – Priorytet III „System wsparcia ekonomii społecznej”, Działanie III.3. „Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych”;
  • uchwałę nr 61 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020” (M.P. 2013 poz. 378) – Cel szczegółowy 2 „Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne”, Priorytet 2.3 Wzmacnianie integracji i solidarności społecznej”, Działanie 2.3.1 „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i innych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu zawodowemu, w tym różnorodnych form samopomocy”;
  • uchwałę nr 17 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M.P. 2013 poz. 136) – Cel 5 „Efektywne świadczenie usług publicznych”, Kierunek interwencji 5.5 „Standaryzacja i zarządzanie usługami publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych”, Działanie 5.5.2. „Nowoczesne zarządzanie usługami publicznymi”;

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprosił Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej* do składania wniosków o przeprowadzenie procesu akredytacji.

Nabór przeprowadzany jest zgodnie z Regulaminem procesu akredytacji, stanowiącym załącznik do uchwały nr 6 Komitetu Akredytacyjnego z dn. 18 grudnia 2014 r.

Do złożenia wniosku uprawniona jest organizacja pozarządowa lub partnerstwo/konsorcjum, którego liderem jest organizacja pozarządowa. W chwili złożenia wniosku, niezbędne jest spełnienie poniższych warunków:

  • posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w danym województwie[3] (w przypadku partnerstwa/konsorcjum warunek ten musi być spełniony co najmniej przez lidera), lub
  • działanie od co najmniej 2 lat w danym województwie i dysponowanie kluczową kadrą (osobami mającymi pełnić funkcje animatorów, kluczowych doradców) z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej oraz realizacji usług wsparcia na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Co najmniej 80% tych osób powinno mieć doświadczenie w działaniu na terenie danego województwa w zakresie świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej.

Nabór wniosków trwa 30 dni od momentu ogłoszenia.

Wnioski należy składać po uprzednim zarejestrowaniu się za pośrednictwem portalu internetowego: www.akses.crzl.gov.pl

 

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,7069,zaproszenie-dla-osrodkow-wsparcia-ekonomii-spolecznej-do-skladania-wnioskow-o-przeprowadzenie-procesu-akredytacji.html