Strona główna>> Aktualności>>Porozumienie w sprawie PO WER

Porozumienie w sprawie PO WER

Autor:admin admin

W dniu 13 stycznia 2015 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucją Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020 oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jako Instytucją Zarządzająca podpisały  porozumienie. Jest ono istotnym dokumentów pozwalającym na rozpoczęcie działań w PO WER, który został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r.


MPiPS w ramach PO WER w latach 2014-2020 będzie odpowiadało za alokację ponad 443 mln euro.


Środki zostaną przekazane m.in. na działania w zakresie poprawy sytuacji na rynku pracy.  MPiPS zadba o podniesienie efektywności publicznych służb zatrudnienia i usprawnienie świadczonych przez nie usług.


Ponadto z programu finansowane będą zadania poświęcone walce z ubóstwem. Pomogą one w rozwoju potencjału pomocy społecznej, podnoszenia kwalifikacji  jej pracowników, rozwojowi rodzinnych form pieczy zastępczej, a także popularyzacji przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fundusze-europejskie/art,7052,po-wer-znaczy-sila.html