Strona główna>> Aktualności>>Konkurs ofert Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.

Konkurs ofert Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.

Autor:admin admin

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182  z późn. zm.) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił  otwarty  konkurs  ofert  pt. Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2015 r.

Udział w konkursie mogą zgłaszać:

  • samorządy;
  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.).

Wskazane instytucje składają wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.


Oferty należy składać na wzorze oferty konkursowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Źródło: www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/pomoc-spoleczna/art,7102,konkurs-ofert-podmiot-zatrudnienia-socjalnego-partnerem-osrodka-pomocy-spolecznej-i-powiatowego-urzedu-pracy-w-realizacji-kontra.html