Strona główna>> Aktualności>>Nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Autor:admin admin

Na podstawie § 3. pkt. 5 ust. 3 Zarządzenia nr 7 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do nadsyłania zgłoszeń przedstawicieli sektora ekonomii społecznej na członków Komitetu.
 
Członkowie Komitetu są powoływani są spośród osób zgłoszonych przez co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) lub osobę prawną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającą całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającą co najmniej 10:

  • organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy,
  • spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443).


Wymagania dotyczące kandydatów dotyczą posiadania co najmniej 2-letniego potwierdzonego doświadczenia w pracy zawodowej, naukowej lub społecznej w obszarze ekonomii społecznej.
 
Zgłoszenia zawierające krótką informację na temat doświadczenia kandydata w zakresie ekonomii społecznej lub CV należy nadsyłać w terminie do 10 kwietnia 2015 r., na adres: Departament Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór – KKRES oraz na adres elektroniczny: Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl

Wybór członków reprezentujących sektor ekonomii społecznej dokonany zostanie spośród ofert nadesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze.

Dodatkowych informacji udziela: Andrzej Radniecki, Departament Pożytku Publicznego w MPiPS, tel. 022 693 47 34.

Komitet odpowiedzialny będzie m. in. za koordynowanie działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie krajowym i regionalnym, w tym zapewnienie spójności KPRES i regionalnych programów rozwoju ekonomii społecznej oraz wyznaczanie kierunków poszukiwań rozwiązań innowacyjnych, będących odpowiedzią na zmieniające się otoczenie lub nowe potrzeby wynikające z realizacji KPRES, opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających związek z ekonomią społeczną.

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,7122,ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-krajowego-komitetu-rozwoju-ekonomii-spolecznej.html