Strona główna>> Aktualności>>Szkolenie dotyczące zarządzania potencjałem ekonomii społecznej, upowszechniające rezultaty projektu innowacyjnego testującego pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna

Szkolenie dotyczące zarządzania potencjałem ekonomii społecznej, upowszechniające rezultaty projektu innowacyjnego testującego pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna

Autor:admin admin

Zachęcamy do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.


Ostatnie szkolenie odbędzie się w dniach:

  • 5-6 listopada 2015 roku,

w hotelu WILGA przy ulicy Zdrojowej 7 w Ustroniu.


Zagadnienia omawiane podczas szkolenia z jednej strony pozwolą na teoretyczne i praktyczne poszerzenie wiedzy nt. zarządzania strategicznego, kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych oraz nawiązywania współpracy międzysektorowej, z drugiej zaś będą okazją do zaznajomienia się z założeniami, sposobem wykorzystania i obsługą wypracowanego w ramach projektu produktu finalnego, tj. portalu erpes.pl.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników i wolontariuszy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego, w szczególności kadrę zarządzającą JOPS, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy, przedsiębiorców, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, centrów i klubów integracji społecznej


Podczas szkolenia organizator bezpłatnie zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.
W celu zgłoszenia chęci udziału na szkoleniu, należy zapoznać się z programami zajęć, a także z Regulaminem uczestnictwa w pozaszkolnych formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu systemowego innowacyjnego testującego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”.


Następnie należy wypełnić i wysłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy, postępując zgodnie ze znajdującą się przy formularzu instrukcją, a także wydrukować, podpisać i opieczętować oryginał formularza zgłoszeniowego oraz przesłać dokument na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice.


Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco do momentu wyczerpania się wolnych miejsc.


Dodatkowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 96 lub mailowo, pod adresem: oszewczyk@rops-katowice.pl lub aczechowska@rops-katowice.pl.


Szkolenia będą prowadzone przez trenerów z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna oraz przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego i/lub Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (w części poświęconej portalowi erpes.pl).