Strona główna>> Aktualności>>Konkurs FIO 2016

Konkurs FIO 2016

Autor:admin admin

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

W konkursie uczestniczyć mogą:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW.

Bliższe informacje dostępne są na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2016,3856.html