Strona główna>> Aktualności>>Witamy!

Witamy!

Witamy na stronie narzędzia informatycznego służącego do oceny i benchmarkingu podmiotów ekonomii społecznej w pięciu wymiarach: efektywności ekonomicznej, współpracy międzyinstytucjonalnej, zasobów kompetencyjnych i organizacyjnych oraz użyteczności społecznej.

Narzędzie opracowane zostało w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. "Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Zgodnie z założeniami narzędzie ułatwi efektywne planowanie działalności podmiotom ekonomii społecznej oraz właściwą alokację środków przewidzianych na wsparcie dla przedstawicieli sektora ekonomii społecznej.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.